Historie

In het Boerderijenboek Hennaarderadeel1 is op basis van de … en … de geschiedenis van stemhebbende boerderijen in de 16e en 17e eeuw in Hennaarderadeel opgenomen.

De historie gaat terug naar 1511. Het jaar van het Register van Aanbreng waarin Tzaling Jouckez. 60 pm. land huurt van Otta Saclaz en Symon Gerrytz. In 1541 wordt een huis op dit land oppe Spycker genoemd en door de weeskinderen van Tzalling Jouckez. verkocht.

Van oppe Spycker verandert de naam naar goet opte spycker en vervolgens naar sate op de Spijker in 1640. In dat jaar bewoont Ittie Lous de sate welke merendeel haar eigen is.

Een spycker in die tijd was een voorraadschuur voor de veilige opslag van graan, afgeleid van het latijnse spicarium wat graan betekent. Sate of Zathe betekent hoeve, landgoed etc.

In het Boerderijenboek Hennaarderadeel1 wordt onze de boerderij door de auteur de Spieker genoemd.

En zo komen wij aan de naam van onze B&B,

De genoemde Ittie Lous ligt begraven in de kerk van Itens. Tenslotte, wat opvalt is dat meerdere eigenaren van de sate burgers uit Stavoren waren. Een verband met de graanhandel van Stavoren met de Oostzeelanden in die tijd lijkt waarschijnlijk.

1 Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698, D.J. van der Meer, Fryske Akademy, Ljouwert 2004